เป้าประสงค์
Image

1

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และมีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ

2

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชู ผดุงเกียรติ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3

มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ส่งเสริมคุณภาพ สวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น

4

สื่อทางการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 

5

การบริหารจัดการองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ