ยุทธศาสตร์
Image

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1  : ปฏิรูปองค์กรสู่ความโปร่งใส

  • ยุทธศาสตร์ที่ 2  : ประสานความร่วมมือ ยกระดับคุณภาพdารจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา

  • ยุทธศาสตร์ที่ 3  : สร้างรายได้อย่างมั่นคง ดำรงการจัดสวัสดิการ

  • ยุทธศาสตร์ที่ 4  : เพิ่มคุณภาพการให้บริการ หลากหลายสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

ข้อมูลล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2563